Berichten

Zeêdricht (Dit is mien durp)

(Origineel: Ob-la-di ob-la-da – the Beatles, Wasschappelse tekst: Wibo Lievense)

 

Pier liep over strang’ en zag een grôôt stik out

En……… polisie was ‘r nie

’t Lag  a op z’n schouwer toen kwam Stoel d’r an

Pier die was dus nie zo bliê

 

‘n Badding hier, een puzze di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

‘n Kruke hier, een kiste di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

 

Ie liep toen gouw ni d’n dune toe

En…… stak ’t onder ’t zand

Stoel kwam ‘r an en zei: Wat is dat ier?

Wat is ‘r ier toch an de and?

 

‘n Badding hier, een puzze di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

‘n Kruke hier, een kiste di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

 

Wannes ging strôpe in ‘t Errepeldal, ‘t was nacht

Mè ie viel over een grôôt stik out en

dat was dat out van Pier (hahahaha)

 

Dat stik out goeng toen ni Wannes’ uus

Pier ……dien was ut kwiet

Stoel dien oa oakgin bewieslast mi

Wat oa dn toch een spiet

 

‘n Badding hier, een puzze di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

‘n Kruke hier, een kiste di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

 

Joap…. zag een koe driev’ in de zêê

Mè… Kees dien kwam ‘r an

Joap….. docht dat bêêste ismien

Kees dien krieg’r weinig van

 

‘n Badding hier, een puzze di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

‘n Kruke hier, een kiste di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

 

Joap rende over de koppen van ’t ôôd

en sproeng er toen bovenop

Allêêne was die koe….. a stikke rot

deromp brak van dekop

 

‘n Badding hier, een puzze di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

‘n Kruke hier, een kiste di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

 

Kees oa oalles e-ezie en oa gin vleis

Ie zag oal Joap zakke in die koe

dat oar lachen in ‘t durp (hahahaha)

 

Joap was toet op z’n emde nat

En Kees dien oa ‘t ezie

En ’t was oak nog ‘s een winterdag

oak Joap zn vrouw was nie blie

 

‘n Badding hier, een puzze di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

‘n Kruke hier, een kiste di

Zeedricht komt an

Ik moe drek ni strange toe

 

A je zeedricht wil

…..moe je ni strange toe