Berichten

Noormannen (Wasschappel)

(origineel: Bro Hymn – Pennywise, Wasschappelse tekst: Wibo Lievense)

 

M’n freinzen bin aol egete

Van angste in m’n broek eschete

Aol de oenders van de leg

Mee baoten kwaeme z’an vaere

En ze rende mee wilde gebaeren

De Noormannen kwaeme ‘r an

 

Whoeoeoeoe, whoeoeoeoe

 

Me bin êel goed weg ekrope

M’n uus is leeg ezope

En m’n wastêele is ejat

Aol m’n vleis is opevrete

De katte is in z’n staert ebete

De Noormannen kwaeme ‘r an

 

Whoeoeoeoe, whoeoeoeoe

 

M’n guus die bin esloge

Of in ‘dr wezen espoge

En aole geiten bin verkracht

Ik wou me nog verwere

Mè moch dat gouw verlere

De Noormannen kwaeme ‘r an

 

Whoeoeoeoe, whoeoeoeoe

 

Ze bin in ‘t durp geweune

Wi  a z’ op trommels dreune

Eène Rollo is den baos

Me kun ons wè beklaege

Mè kun ze aok nie verjaege

De Noormannen weune ier

 

Whoeoeoeoe, whoeoeoeoe (2x)