Berichten

Amerika (Dit mien durp)

(origineel: Amerika – Rammstein, Wasschappelse tekst: Wibo Lievense)

 

Moe me dan ni Amerika?

Amerika dat vriee land

Moe me dan ni Amerika?

Amerika

Amerika

Moe me dan ni Amerika?

Amerika dat vriee land

Moe me dan ni Amerika?

Amerika

Amerika

 

Mee voader werrek ‘k op d’n diek

In de bende doe me dat tegliek

Ik ê zes gulden in de weke

Ik moe ‘t in moeders beuze steke

 

Me bin zo aerrem as een luuze

Di is weinig opsmuk in d’n uuze

Gin meise wil mee me verkere

‘k è a odocht an emigrere

 

Moe me dan ni Amerika?

Zoa Rooseveld dat eêder dee

Moe me dan ni Amerika?

Amerika

Amerika

 

Di lei eêl vee blubber tussen d’uuzen

en de guus zitte onder luuzen

mè jae, dat è me oal

en di is oak nog gin rioôl

 

Di leaje steênen in de Zuus

Mè in Bartstraetje is m’n uus

In d’n uuze kê je kont nie kere

Raekt ’t tied om te emigreren?

 

Moe me dan ni Amerika?

Amerika dat vriee land

Moe me dan ni Amerika?

Amerika

Amerika

 

Moe me dan ni Amerika?

Zoa Rooseveld dat eêder dee

Moe me dan ni Amerika?

Amerika

Amerika

 

De Binnentjes bin a weg

De Binnentjes bin a weg

M’n oenders bin van de leg

Wan de Binnentjes bin a weg

 

Jae ze goeng ni Amerika

Veromme komme doe ze strek

Jae ze goeng ni Amerika

Amerika

Amerika

 

Jae ze goeng ni Amerika

Veromme komme doe ze strek

Jae ze goeng ni Amerika

Amerika

Amerika